Sociální dávky a podpora

06. března 2014, 9:37

Podle zákona o sociálním zabezpečení je stát povinen pomoci občanům v těžkých sociálních situacích takzvanou státní sociální podporou, která se vyplácí na základě příjmové situace dané rodiny. Jedná se o jakousi solidaritu, která má pomoci nepříjemné události v rodině překlenout. Sociální dávky se dělí na několik samostatných skupin, o nichž si nyní podrobně pohovoříme.

Příspěvek na bydlení
Tento příspěvek je určen rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy a slouží ke krytí nákladů spojených s bydlením. Poskytování příspěvku je podmíněno výši příjmů (do těchto příjmů se nicméně již započítávají například příspěvky na dítě nebo rodičovské příspěvky), což se kvartálně posuzuje.
V zásadě se rozlišují dvě kategorie – nájemné a vlastní bydlení, do něhož spadá také družstevní bydlení. U druhé zmíněné varianty se ale výše příspěvku neurčuje na základě skutečných částek, ale podle státem stanovených nařízení. Výše příspěvku se pohybuje v závislosti na počtu osob, které spolu s žadatelem bydlí: pro jednu osobu v rodině 1 799 Kč, pro dvě 2 462 Kč, pro tři 3 219 Kč a u čtyř a více osob je jeho výše 3 882 Kč. Navíc mají lidé možnost zažádat o příspěvek na elektřinu, vodu, topení, paliva a další, rovněž v závislosti na počtu členů v rodině. Výše tohoto příspěvku se pohybuje od 647 do 1 490 korun.

Příspěvek na živobytí
Osoba nebo posuzovaný okruh osob, jejichž příjmy jsou nedostatečné, můžou zažádat o základní dávku pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí. Okruh těchto lidí je posuzován na základě zákona o životním a existenčním minimu. Mezi tyto posuzované lidi však nepatří osoby, které nastoupily výkon trestu či byly vzaty do vazby.

Rodičovský příspěvek
Na tento příspěvek mají podle znění zákona nárok „rodiče, kteří se celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně starají o nejmladšího potomka v rodině“. Na rozdíl od mateřské dovolené nemusíte splňovat další kritéria ani zohledňovat majetkové poměry. O rodičovský příspěvek můžete zažádat na příslušném úřadu práce na odboru sociální podpory.
Podle novely zákona z roku 2012 činí celková výše rodičovského příspěvku 220 000 Kč. Záleží již pak pouze na rodičích, v jak vysokých částkách (maximálně 11 500 Kč měsíčně) a na jak dlouho (nejdéle však do konce čtvrtého roku dítěte), si příspěvek nechají vyplácet. Novela s sebou přinesla rovněž změnu v pravidlech spojených s prací a pobíráním rodičovského příspěvku. Od roku 2012 můžete tento příspěvek pobírat, i když pracujete, ovšem dítě musí mít více než 2 roky.

Peněžitý příspěvek v mateřství
Zkráceně „mateřská“ je dávka, která nahrazuje příjem maminek. Na mateřskou se obyčejně odchází v období šesti až osmi týdnů před porodem, nejpozdější termín je však již zmíněných šest týdnů (kdyby žena odešla později, došlo by ke krácení této dávky). Nárok na vyplácení mateřské mají ženy, které dělíme do dvou kategorií:
a) Zaměstnankyně, které musí být v den odchodu na mateřskou dovolenou účastny nemocenskému pojištění. Laicky řečeno: musí být řádně zaměstnány, například dohoda o provedení práce mezi tyto případy nepatří. Co se týče následného nástupu do původního zaměstnání, tak je zaměstnavatel povinen držet dané místo minimálně do tří let dítěte.
b) V případě podnikatelek je nutné, aby odváděly dobrovolné nemocenské pojištění alespoň 180 dní v období jednoho roku před porodem.

V případě, že je žena například na úřadu práce či stále studuje, nemá nárok na pobírání tohoto peněžitého příspěvku.

Porodné
Jedná se o jednorázový příplatek spojený s narozením dítěte. V poslední době tato dávka prošla mnoha změnami, které je důležité znát, tak tedy: nárok porodné má žena již pouze u prvního narozeného dítěte, u dalších nikoli. Déle se zkoumá finanční stránka rodiny, zda vůbec tento příplatek potřebuje. Pokud tedy její příjmy překračují 2,4násobek životního minima, tak rodina nemá na porodné nárok, nicméně v roce 2012 došlo ke zvýšení hranice životního minima, což ve vztahu k porodnému znamená, že na něj dosáhne větší procento maminek.

Podpora v nezaměstnanosti
Odchod z práce, ať již dobrovolný či nikoli, je vždy nápor na psychiku. Lidé následně často panikaří a nevědí, co mají dělat. Navštěvování úřadů práce je pro mnoho lidí noční můrou… Nicméně s tím, že jsou lidé nezaměstnaní, souvisí i pobírání takzvané „podpory v nezaměstnanosti“, o níž si nyní něco řekneme.
Nárok na ní mají lidé, kteří v posledních dvou letech alespoň 12 měsíců odváděli důchodové pojištění. Výše této podpory se vypočítává z průměrného měsíčního čistého výdělku či vyměřovacího základu a závisí také na faktoru, jestli zaměstnanec odešel z práce dobrovolně či nikoli. V případě první zmíněné varianty má po splnění výše uvedených kritérií nárok na 45% průměrného měsíčního výdělku v době podpůrčí doby (viz dále). Jestli daný zaměstnanec dostal lidově řečeno „padáka“, tak má nárok první dva měsíce pobírat podporu ve výši 65%, další dva měsíce 50% a zbytek podpůrčí doby 45% průměrného měsíčního platu. Nyní se konečně dostáváme k vysvětlení pojmu podpůrčí doba, jedná se o období, kdy má nárok nezaměstnaný pobírat zmíněnou podporu. Tato doba závisí na rocích:
a) do 50 let – podpůrčí doba 5 měsíců
b) 50-55 let – podpůrčí doba 8 měsíců
c) nad 55 let – podpůrčí doba 11 měsíců

Ještě by bylo dobré zmínit, že v případě, že jste dostali od zaměstnavatele nějaké odstupné, tak se Vám podpora v nezaměstnanosti nijak nekrátí a začne se vyplácet až po uplynutí doby tohoto odstupného.

Příspěvky na péči
Tyto příspěvky jsou určeny osobám, které jsou z důvodu špatného zdravotního stavu odkázáni na pomoc druhé osoby. Tyto příspěvky slouží zejména k finančnímu zajištění sociální péče (ošetřovatelky, pečovatelky, rodina). Z hlediska závislosti dělíme osoby do čtyř kategorií, které mají vliv na celkovou výši příspěvku. Dalším faktorem je následně hranice osmnácti let.
Odstupňováno podle jednotlivých stupňů závislosti do věku 18 let je výše příspěvku: 3 tisíce, 6 tisíc, 9 tisíc a 12 tisíc korun pro IV. stupeň s úplnou závislostí.
Pro osoby nad 18 let je výše příspěvku (opět odstupňováno) následující: 800 korun, 4 tisíce, 8 tisíc a 12 tisíc korun. Větší příspěvky u osob mladší 18-ti let jsou zapříčiněny faktem, že nejsou soběstačné a nemají téměř žádnou šanci výdělku, na rozdíl od druhé kategorie (mzda, důchod, plat, …).

Přídavek na dítě
Jedná se o základní a dlouhodobou dávku, kterou poskytuje stát rodinám s dětmi. Tento přídavek pomáhá s proplácením nejrůznějších nákladů spojených s péčí o dítě. Nárok na příspěvek mají všechny rodiny, které vychovávají finančně nezaopatřené dítě a jejichž příjem nepřevyšuje součin částky životního minima a konstanty 2,4. Při poskytování přídavku na dítě je pravidelně kontrolován příjem rodiny, aby mohly být splněny všechny výše zmíněné podmínky.

Odměna pěstouna
Pěstounská péče je vlastně jakási náhrada rodinné výchovy. Děti jsou do pěstounské péče dávány, pokud jejich biologičtí rodiče nemají zájem či z finančních a jiných důvodů nemůžou péči obstarat. Pokud bychom se nad danou problematikou podrobněji zamysleli, tak finanční odměna pěstouna je de facto určitým společenským uznáním za to, že daná osoba vychovává cizí dítě, navíc mnoho lidí věnující se této péči, ji bere jako poslání a často se jedná o nábožensky založené rodiny.
Výše odměny závisí na počtu dětí a případném stupni závislosti.
a) Odměna 8 000 Kč v případě péče o jedno dítě
b) Odměna 12 000 Kč v případě péče o děti dvě
c) Odměna 20 000 Kč v případě péče o děti tři nebo péči o jedno dítě s druhým, třetím nebo čtvrtým stupněm závislosti
d Odměna 24 000 Kč v případě, že se pěstoun stará alespoň o jedno dítě, které mu bylo svěřeno a přechodnou dobu a dané dítě má druhý, třetí nebo čtvrtý stupeň závislosti na pomoci jiné osoby

Za každé další dítě, které si rodina do pěstounské péče přibere, je vyplácen příspěvek 4 tisíce korun. Dále je vhodné zmínit, že pokud rodina vychovává v pěstounské péči více dětí, může zažádat o speciální příspěvek na bydlení či koupi automobilu (až do výše 70% jeho kupní ceny, maximálně však 100 tisíc korun).

Čtěte i další články z kategorie Důchody a dávky

Mzdy

Pojem „mzda“ můžeme jednoduše vysvětlit jako odměnu za práci v určitém pracovním poměru...

Úvěry + půjčky

Půjčka je druh závazku, který vzniká podepsáním příslušné smlouvy...

Sociální dávky a podpora

Podle zákona o sociálním zabezpečení je stát povinen pomoci občanům v těžkých sociálních situacích takzvanou státní sociální podporou...

Povinné ručení

Plný název tohoto finančního produktu zní „pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“...