Základní pojmy v účetnictví

06. března 2014, 9:37

Akcie = cenný papír, který vystavuje každá akciová společnost. Vlastník – akcionář – má právo podílet se na řízení firmy a má nárok na zisk dané akciové společnosti. Akcionář může rovněž obchodovat na burze se svými akciemi, nicméně potřebuje souhlas České národní banky.
CERTIS = jedná se o jediný platební systém pro mezibankovní zúčtování v rámci České republiky.
Diskontní sazba = jde o jednu ze tří sazeb, jež stanovuje Česká národní banka, je to jakási úroková míra, která většinou představuje spodní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na finančním trhu.
Dividenda = podíl zisku akciových společností, který se dle rozhodnutí valné hromady (určuje i její výši) rozděluje mezi jednotlivé akcionáře.
Dluhopis = neboli také obligace, je druh cenného papíru, který vyjadřuje závazek splatit věřiteli dlužní částku a výnosy z něj náležející.
Hrubý domácí produkt (HDP) = jednoduše řečeno, je to nejdůležitější ukazatel vývoje ekonomiky. Strukturu tvoří výdaje na konečnou spotřebu (spotřeba všech domácností, vlády a neziskových institucí), tvorba hrubého kapitálu a zahraniční obchod.
Inkaso = vyrovnání faktury za dodané služby či zboží prostřednictvím hotovosti nebo bezhotovostního převodu (bankovní účet)
Trvalý příkaz k úhradě = jedná se o převod pevně dané částky z bankovního konta plátce na účet příjemce v přesných časových intervalech (frekvencích).
IBAN = jde o anglickou zkratku International Bank Account Number, která v překladu znamená „mezinárodní číslo bankovního účtu“. Díky tomuto číslo lze provádět platby do a případně i ze zahraničí. Česká republika má strukturu čísla IBAN takovou: CZkk bbbb rrrr rruu uuuu uuuu. Tento poměrně složitý algoritmus lez ale snadno vysvětlit:
CZ – kód pro Českou republiku
k – kontrolní číslice definována systémem IBAN
b – kód banky
r – předčíslí čísla účtu
u – číslo účtu (desetimístné)
Jednoduchý příklad: CZ65 0800 0000 1955 0514 5379 (pouze vzor!)
Lombardní sazba = podobně jako diskontní sazbu ji určuje Česká národní banka, v tomto případě se nejedná o spodní mez, ale o tu vrchní a považuje se za důležitý prostředek měnově politických nástrojů.
Sporožiro = způsob převádění platů z jednoho spořitelního účtu na druhý bez zasílání hotovosti.
Maturity = ve finančním prostředí se nejedná o obávané „zkoušky z dospělosti“, nýbrž o dobu splatnosti cenných papírů.
Odkupné = finanční částka, kterou dostane účastník v případě zániku životní pojistné smlouvy. Termínovaný vklad = druh bankovního účtu, při němž účastník vkládá své peníze na předem určenou dobu s vidinou garantovaného úroku. Po dobu úročení (může být v řádech měsíců ale i let) je výhodné „nepohybovat“ uloženým vkladem, ale samozřejmě záleží na dohodě a typu zvoleného termínovaného účtu.
Úvěr = závazek věřitele (například banky), že poskytne dlužníkovi (fyzické či právnické osobě) na požádání smlouvou uvedenou finanční částku. Na straně druhé se dlužník zavazuje, že peněžní částku splatí v předem uvedenou dobu včetně úroků, které musí být rovněž pevně ukotveny ve smlouvě a plynou na konto věřitele za poskytnutou službu.

Čtěte i další články z kategorie Účetnictví

Mzdy

Pojem „mzda“ můžeme jednoduše vysvětlit jako odměnu za práci v určitém pracovním poměru...

Úvěry + půjčky

Půjčka je druh závazku, který vzniká podepsáním příslušné smlouvy...

Sociální dávky a podpora

Podle zákona o sociálním zabezpečení je stát povinen pomoci občanům v těžkých sociálních situacích takzvanou státní sociální podporou...

Povinné ručení

Plný název tohoto finančního produktu zní „pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“...