Mzdy

06. března 2014, 9:37

Pojem „mzda“ můžeme jednoduše vysvětlit jako odměnu za práci v určitém pracovním poměru. Podobně můžeme definovat rovněž plat, rozdíl je ale v tom, že mzda je vyplácena v soukromém sektoru, zato plat náleží zpravidla státním zaměstnancům a podobně. Nicméně oba tyto termíny spojuje velké množství pojmů, ve kterých je nutno se dobře orientovat. Tento článek Vás proto podrobně seznámí s danou problematikou, naučí vypočítat například výši čisté mzdy či poradí se slevami na daních.

Mzdový list – jedná se o doklad, který vystavuje zaměstnavatel každému zaměstnanci. Datuje se na dobu jednoho roku a obsahuje kromě základních informací (jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, …) i údaje o počtu odpracovaných hodin, výši hrubé mzdy, sociálním pojištění, bonifikaci, úlevách na daních a o dalších.

Mzdu jako celek dělíme do dvou složek: pevná (smlouvou o pracovním poměru dohodnutá mzda) a pohyblivá. Do druhé části spadají zejména prémie, osobní ohodnocení, přípatky a různé odměny. Prémie slouží k lepší motivaci zaměstnanců a udávají se v procentech. De-facto to samé platí i pro osobní ohodnocení, ale je nutno dodat, že se jedná taktéž o jakési vyjádření trvalejší kvality zaměstnance a odebírá se pouze v případech, kdy daný zaměstnanec vykazuje zhoršení své pracovní výkonnosti. Příplatky jsou jako jediná část pohyblivé složky mzdy povinné. Jedná se o peníze navíc, které dostane zaměstnanec, pokud pracoval přesčas, ve ztížených pracovních podmínkách nebo ve svátek, v sobotu či neděli.

Předtím než se začneme bavit o výpočtu čisté mzdy, je důležité říci, že se mzdy dělí do tří základních kategorií:
a) časová mzda – výše mzdy se v tomto případě počítá od množství odpracovaného času
b) úkolová mzda – výše mzdy závisí na počtu jednotek vykonané práce (laicky řečeno: například kolik daný dělník dokáže zkompletovat párů bot)
c) podílová mzda – výše mzdy se odvíjí na dosaženém zisku či obratu firmy

Za zmínku stojí bezesporu také kombinovaná mzda. Jak již z názvu logicky vyplývá, jedná se o kombinaci výše zmíněných složek mzdy a uplatňuje se především u dlouhodobých zaměstnanců.

Od roku 2008 se na poli české ekonomiky objevilo nové slovo – superhrubá mzda. Jedná se o pojem, jenž v sobě zahrnuje základní hrubou mzdu, na níž má zaměstnanec nárok dle pracovní smlouvy, obohacenou o různé příplatky, zaměstnanecké výhody a zdravotní a sociální pojištění. Teprve tato superhrubá mzda se daní 15% daní z příjmu fyzických osob. Pokud nyní chceme vypočítat přesnou výši čisté mzdy, musíme tedy od hrubé mzdy odečíst výše zmíněných 15% (ze superhrubé mzdy, nikoli pouze z hrubé!) a odečíst různé slevy na daních. Ty jsou poskytovány v případě, kdy zaměstnanec vychovává dítě, studenta, pečuje o postiženou osobu (invalidita I.-III. stupně), manžel či manželka jsou v domácnosti a v dalších případech. Tyto úlevy na daních jsou uváděny obyčejně v roční částce, tudíž je nutné u výpočtu měsíční čisté mzdy odečíst vždy jednu dvanáctinu dané peněžní hodnoty. Dále se hrubá mzda snižuje o zdravotní (4,5%) a sociální (6,5%) pojištění, které si z ní hradí samotný zaměstnanec. Samozřejmě toho strhávání je poměrně hodně, ale nebojte se, už je to vše. Tímto postupem jednoduše vypočítáte výši čisté mzdy, která se Vám v případě žádných dalších srážek připíše na účet.

Čtěte i další články z kategorie Daňe a mzdy

Mzdy

Pojem „mzda“ můžeme jednoduše vysvětlit jako odměnu za práci v určitém pracovním poměru...

Úvěry + půjčky

Půjčka je druh závazku, který vzniká podepsáním příslušné smlouvy...

Sociální dávky a podpora

Podle zákona o sociálním zabezpečení je stát povinen pomoci občanům v těžkých sociálních situacích takzvanou státní sociální podporou...

Povinné ručení

Plný název tohoto finančního produktu zní „pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“...